Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

 

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesini bir takım kurallara bağlamıştır. Kanun çerçevesinde, St. Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş. (“Şirket”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir. Pradera Gayrimenkul Yönetimi ve Ticaret Limited Şirketi (“Pradera”) ise, Şirket’imiz ile arasındaki sözleşmesel ilişki gereği “Veri Sorumlusu” olarak hareket etmektedir.

 

İşbu Bilgilendirme Metni, Kanun’un 10. Maddesi’nde belirtilen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddesi’nde belirtilen “İlgili Kişinin Hakları” hususlarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

 

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek?

 

Kişisel verileriniz (Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cep ve ev telefonu, adres, e-posta adresi, gerektiğinde yazışma, fotoğraf, video kaydı, fiş/fatura ve tarafınızca sunulan diğer deliller/belgeler), sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek, taleplerinizi incelemek ve neticelendirmek amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenecek, yeniden düzenlenebilecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek, Kanun’un ve diğer yasal düzenlemelerin öngördüğü koşullarda aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme İlkesi

 

Kişisel Veriler, ancak Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

 

Kişisel Verileriniz;

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilerek işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

 

Şirket’imiz, kişisel verilerinizi Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek, taleplerinizi incelemek ve neticelendirmek amacıyla, ilgili olduğu ölçüde, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde (“Cevahir AVM”) görev yapan temizlik şirketine, güvenlik şirketine, ilaçlama şirketine, peyzaj şirketine, tesis yönetimi şirketine, yemek hizmeti şirketine, diğer tedarikçi firmalara ve Cevahir AVM’deki kiracılara aktarılabilecektir.

 

Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile güvenliğiniz ve Şirket’imizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla paylaşılabilir.

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da ve işbu metinde öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Görüş, Öneri ve Şikayet Formu’nun doldurulması suretiyle elde edilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, Kanun’un “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. Maddesi’nin 1. Fıkrasında yer alan kişinin açık rızasına, 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın a bendinde belirtilen, kanunda açıkça öngörülmesi, Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayandırılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

 

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde, lütfen bize bildiriniz.

 

Haklarınız Nelerdir?

 

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesi’nde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi çerçevesinde haklarınız aşağıda listelenmiştir;

 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun doğrultusunda, Şirket’imize ileteceğiniz taleplerin yazılı olması gerekmektedir. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’imizin info@istanbulcevahir.com e-posta adresine gönderebilir ve/veya bir dilekçe ile Şirket’imizin Büyükdere Caddesi, Cevahir Alışveriş Merkezi, No:22/A, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresindeki merkez ofisine bizzat başvurabilir veya başvurunuzu noter veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla göndererek yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Saygılarımızla, Veri Sorumlusu

St. Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş.

 

Veri Sorumlusu

Pradera Gayrimenkul Yönetimi ve Ticaret Limited Şirketi